WHOA – Wet Homologatie Onderhands Akkoord  WHOA

  Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling?

  Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit. De wet is op 1 januari 2021 ingegaan. De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te herstructureren, kunnen deze bedrijven door en blijven kapitaal, werkgelegenheid en toekomstperspectief behouden. De Kamer van Koophandel maakte er dit filmpje over.

  HERSTRUCTURERINGSDESKUNDIGE

  Een WHOA procedure kan door de schuldenaar en/of schuldeisers in gang worden gezet. Bij een complexere en omvangrijke casus, is vaak een herstructureringsdeskundige (HD) noodzakelijk. Deze persoon kan door de rechtbank worden aangewezen op verzoek van zowel schuldeisers, aandeelhouders, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad. Hij/zij zal over diverse vaardigheden en competenties moeten beschikken (‘schaap met vijf poten’) en kan gezien worden als ‘bruggenbouwer’ die ten dienste staat van het tot stand brengen van een akkoord en niet ten dienste van een of meerdere partijen. Onpartijdigheid is het credo

  De herstructureringsdeskundige is een economisch geschoolde, een jurist, of (idealiter) een persoon die ervaring heeft op beide terreinen. De benoeming van een herstructureringsdeskundige is verplicht als de rechter wordt gevraagd het akkoord aan een of meer tegenstemmende klassen op te leggen (artikel 383 lid 4).

  HBB Restructuring beschikt over een netwerk van herstructureringsdeskundigen die op voordracht, en/of na benoeming door een rechtbank,  kunnen worden ingeschakeld. 

  WERKWIJZE VAN HBB BIJ EEN MOGELIJKE WHOA PROCEDURE

  Fase 1

  In de eerste fase creëert een partner van HBB-Restructuring – in de rol van adviseur van de opdrachtgever – duidelijkheid met betrekking tot de kans op succes van een mogelijk WHOA traject. Daarvoor wordt een beperkt aantal financiële-, markt- en organisatie analyses gemaakt. Deze leiden tot een onderbouwde conclusie over de mogelijke haalbaarheid van een verder WHOA traject. Die conclusies worden in overleg met de opdrachtgever – en waar wenselijk andere stakeholders – getrokken.

  Deze eerste inventarisatiefase kan – en moet – in korte tijd worden uitgevoerd. Doorgaans binnen twee weken na opdrachtverstrekking.

  Fase 2

  Als de conclusie uit Fase 1 positief uitvalt, wordt door ons bureau contact opgenomen met de schuldeisers over de voorgenomen procedure en de mogelijke benoeming van een HD. Deze kan niet van ons kantoor afkomstig zijn, maar van een derde partij. Doorgaans een accountant.  Dit betekent dat wij, na Fase 2 niet optreden namens of voor de opdrachtgever uit Fase 1. De rechtbank wijst uiteindelijk de HD aan om daarmee de onpartijdigheid van deze benoeming te onderstrepen. Wel kunnen we de HD ondersteunen bij het opstellen van een herstructureringsplan.

  Fase 3

   De werkzaamheden van de door de Rechtbank benoemde HD omvat de volgende activiteiten:

  • Herstructureringsplan in concept opstellen met financiële elementen, waaronder waardebepaling en verdeling van waarde na homologatie van het akkoord. Dit plan wordt opgesteld in overleg met het WHOA team waarin ook medewerkers van de onderneming zitting hebben.
  • Herstructureringsplan in concept aan schuldeisers voorleggen en afstemming hierover
  • Stemming organiseren (stemprocedure) en eenduidig per schuldeisersklasse vastleggen
  • Stemresultaat bepalen en publiceren van bereikte conceptakkoord
  • Homologatieverzoek indienen bij de rechtbank (door inschakeling advocaat)
  • Zitting bij de rechtbank voor bekrachtiging van het akkoord

  Na bevestiging (= homologatie) van het akkoord door de rechtbank, wordt tot uitvoering van het akkoord overgegaan (financiële/ fiscale stap).

  Fase 4

  In voorkomende gevallen kan er – na een positief besluit van de rechtbank –  behoefte bestaan aan operationele begeleiding van de onderneming. Vooral bij de implementatie van het herstructureringsplan dat onderdeel uitmaakt van het bereikte akkoord. HBB Restructuring biedt hiervoor maatwerk aan. Dit kan variëren van periodiek voortgangsoverleg met de opdrachtgever tot het leveren van tijdelijk management om bepaalde strategische doelen te realiseren.

  Schematische weergave WHOA procedure

  WHOA procedure